Korisni podaci o radu Suda

Radno vreme u sudu određuje predsednik suda, u skladu sa posebnim propisom. U okviru određenog radnog vremena predsednik utvrđuje dnevni raspored radnog vremena, koji se objavljuje na orijentacionoj tabli na ulazu u zgradu suda.

Radnje koje se po odredbama pojedinih procesnih zakona smatraju hitnim, tako da ne trpe odlaganje, sprovode se bez obzira na propisano radno vreme.

Radno vreme Vrhovnog suda je od 7:30 do 15:30.

Prijem stranaka je na prijemnom šalteru Suda u radno vreme kada ovlašćeni radnik Sudske pisarnice može, na osnovu podataka iz upisnika po usmenom zahtevu stranke, punomoćnika i drugog ovlašćenog lica, da usmeno pruži osnovne informacije o predmetu koji je primljen u rad u Sudu, o tome da li je predmet primljen, kada, pod kojim brojem je zaveden, o imenu sudije kome je predmet dodeljen u rad i o kretanju predmeta.

Ostale službe u Sudu ne primaju stranke i izuzev upravitelja pisarnice i šefova odseka krivične i građanske pisarnice, ne pružaju ni usmene ni pismene informacije o kretanju ili ishodu predmeta u sudu. Upravitelj pisarnice može, po pismenom zahtevu stranke da da pismenu informaciju o predmetu u Sudu iz svog delokruga nadležnosti, a telefonom, i šefovi odseka, ali samo kratke i hitne informacije, ako je to po prirodi stvari moguće.

Zahtev za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa, odnosno umnožavanje podnosi se na obrascima propisanim Sudskim poslovnikom. Obaveštenje o mestu i vremenu pregledanja spisa, biće dostavljeno, odnosno saopšteno stranci najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva, na pogodan način.

Stranke pregledaju i prepisuju spise na za to određenom mestu i pod nadzorom sudskog osoblja u pisarnici, a mogu zahtevati fotokopiranje celog spisa, pojedinih delova spisa ili pojedinih pismenih dokaza. Stranke mogu da pregledaju spise u elektronskom obliku ukoliko za to postoje tehnički uslovi.

Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju, fotokopiraju i prepisuju pojedini spis dozvola se daje, u skladu sa zakonom.

Po pravnosnažnom okončanju postupka dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik.

Ako se zahtev za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa odnosi na informaciju od javnog značaja, o zahtevu odlučuje predsednik u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Prijem podnesaka i drugih pismena u Sud se vrši u toku radnog vremena neposredno, na prijemnom šalteru Suda ili posredno, preko ovlašćene poštanske službe.