Корисни подаци о раду Суда

Радно време у суду одређује председник суда, у складу са посебним прописом. У оквиру одређеног радног времена председник утврђује дневни распоред радног времена, који се објављује на оријентационој табли на улазу у зграду суда.

Радње које се по одредбама појединих процесних закона сматрају хитним, тако да не трпе одлагање, спроводе се без обзира на прописано радно време.

Радно време Врховног суда је од 7:30 до 15:30.

Пријем странака је на пријемном шалтеру Суда у радно време када овлашћени радник Судске писарнице може, на основу података из уписника по усменом захтеву странке, пуномоћника и другог овлашћеног лица, да усмено пружи основне информације о предмету који је примљен у рад у Суду, о томе да ли је предмет примљен, када, под којим бројем је заведен, о имену судије коме је предмет додељен у рад и о кретању предмета.

Остале службе у Суду не примају странке и изузев управитеља писарнице и шефова одсека кривичне и грађанске писарнице, не пружају ни усмене ни писмене информације о кретању или исходу предмета у суду. Управитељ писарнице може, по писменом захтеву странке да да писмену информацију о предмету у Суду из свог делокруга надлежности, а телефоном, и шефови одсека, али само кратке и хитне информације, ако је то по природи ствари могуће.

Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа, односно умножавање подноси се на обрасцима прописаним Судским пословником. Обавештење о месту и времену прегледања списа, биће достављено, односно саопштено странци најкасније у року од 24 сата од пријема захтева, на погодан начин.

Странке прегледају и преписују списе на за то одређеном месту и под надзором судског особља у писарници, а могу захтевати фотокопирање целог списа, појединих делова списа или појединих писмених доказа. Странке могу да прегледају списе у електронском облику уколико за то постоје технички услови.

Осталим лицима која имају оправдан интерес да прегледају, фотокопирају и преписују поједини спис дозвола се даје, у складу са законом.

По правноснажном окончању поступка дозволу за прегледање списа даје председник.

Ако се захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа односи на информацију од јавног значаја, о захтеву одлучује председник у року од 15 дана од дана пријема захтева, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Пријем поднесака и других писмена у Суд се врши у току радног времена непосредно, на пријемном шалтеру Суда или посредно, преко овлашћене поштанске службе.