Sudije

Učešće sudija Vrhovnog suda na stručnim skupovima u 2024. godini:

Konferencije

- Konferencija „Korišćenje kriptovane komunikacije u krivičnom postupku“, u organizaciji zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Unapređivanje zaštite ljudskih prava u Srbiji‟, Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona pri ambasadi SAD u Beogradu, Misije OEBS-a u Srbiji i projekta Saveta Evrope „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji‟ održana u Beogradu 18. i 19. aprila 2024. godine;

- Regionalna konferencija „Rešavanje problema trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije u Jugoistočnoj Evropi-put napred ka odgovoru celog društva“ u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) u saradnji sa Kancelarijom za Ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvom Evrope i inostranih poslova Francuske i Ministarstvom inostranih poslova iz Švedske, održana u Dubrovniku 8. i 9. maja 2024. godine;

- Međunarodna konferencija „Zajedničkim naporima ka zdravoj životnoj sredini: uloga i značaj ombudsmana“, u organizaciji Zaštitnika građana Republike Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Beogradu 13. i 14. juna 2024. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

- Ekspertska misija „Razvoj analize nedostataka u sistemu procesurianja pranja novca i privremnog i trajnog oduzimanja imovine“ u organizaciji Saveta Evrope, u saradnji sa Vrhovnim javnim tužilaštvom i Upravom za sprečavanje pranja novca, održana u Beogradu 13. i 14. februara 2024. godine.

Sastanci i sednice

-Sastanak u cilju jačanja pravosudne saradnje između država članica EU i Zapadnog Balkana, u organizaciji Evropske pravosudne mreže, održan u Beču 1. februara 2024. godine;

- Pripremni sastanak - šesti krug evaluacije RS od strane komiteta MONEYVAL, u organizaciji Ministarstva finansija, održan u Beogradu 17. juna 2024. godine;

-Sastanak državnih organa sa delegacijom Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, održan u Beogradu 28. juna 2024. godine;

-Konsultativni sastanak donosilaca odluka u procesu Nacionalne procene rizika, u organizaciji Saveta Evrope u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca, održan u Beogradu 1. jula 2024. godine.