Архива

Рок за пријаву на јавни конкурс за извршилачка радна места који је оглашен 3.5.2023. године је истекао 11.5.2023.  године.

Рок за пријаву на јавни конкурс за извршилачка радна места који је оглашен 13.10.2021. године је истекао 28.10.2021.  године.

Рок за пријаву на јавни конкурс за радно место: „УПРАВИТЕЉ СУДА“,  који  је  оглашен  06.10.2021. године  је  истекао  22.10.2021. године. 

Рок за пријаву на јавни конкурс за радно место "ИНТЕРНИ РЕВИЗОР", који је оглашен 15.09.2021. године је истекао 30.09.2021. године.

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД,  на  основу   чл. 55,  61. став 1 и  66. став 1 и  3  Закона о државним службеницима  („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09),  чл. 15. став 2 и 3, 17. став 3,  20. и  21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), чл.  4. Правилника о саставу конкурсне комисије, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку,  начину њихове  провере и  мерилима за избор на положаје у суду ( Су I -9  597/10 од 22. 11. 2010. год.)  и  чл.  5. Правилника о попуњавању извршилачких  радних  места  у  судовима  („Службени  гласник РС“, бр. 43/10),  ОГЛАШАВА

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ  СУД,  на  основу  чл. 45. став 1, 54, 55, 61. став 1 и 64. став 1 и 2  Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09),  чл. 15. став 2, 17. став 3,  20. став 1 и 2  и  21.

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, на основу чл. 55, 61. став 1. и 66. ст. 1. и 3. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), чл. 15. ст. 2. и 3, 17. став 3, 20. и 21.

Pages