Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама

Општа седница Врховног касационог суда, на седници одржаној 20. децембра 2016. године, донела је Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама.

Правилником се уређује начин замене и изостављања података у судским одлукама Врховног касационог суда, укључујући и начин и технику анонимизације/псеудонимизације у одлукама у електронском и писаном облику.

Све одлуке суда објављују се у целини на веб-сајту, али се подаци о странкама, чији је идентитет утврђен или се може утврдити упоређивањем са другим доступним подацима, замењују и изостављају.