Основни подаци о Суду

Врховни касациони суд je од 11. маја 2023. године, наставио са радом као Врховни суд, након конституисања Високог савета судства, у складу са Законом о уређењу судова (Сл.Гласник РС број 10/23).

Седиште суда је у згради државних органа у Немањиној 9 у Београду.

Председник суда је судија Јасмина Васовић.

Назив и адреса: 
Врховни суд

Адреса: 
Немањина 9

Поштански број, град и држава:
11000 Београд, Република Србија

Шифра делатности:
8423

Број жиро-рачуна:
840-1620-21 извршење Републичког буџета

Матични број:
17772783

Порески идентификациони број државног органа:
106399801

Веб адреса: www.vk.sud.rs

Главни и одговорни уредник веб презентације Суда је председник суда Јасмина Васовић.