Унутрашње узбуњивање

Закон о заштити узбуњивача објављен је у "Службеном гласнику РС", број 128/2014 од 26.11.2014. године, ступио је на снагу 04.12.2014. године, док је његова примена почела  05.06.2015. године.

Тај закон је појам „узбуњивање“ одредио са значењем откривања информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера.

Циљ узбуњивања према овом закону је заштита јавног интереса и општег добра. Да би се нешто окарактерисало као узбуњивање неопходно је да информација која се открива указује да је угрожен јавни интерес.

Истим законом, појединац који изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном друштву одређен је као узбуњивач, а орган Републике Србије, територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе, носилац јавних овлашћења или јавна служба, правно лице или предузетник који радно ангажује једно или више лица, као послодавац, у смислу Закона.

Законом о заштити узбуњивача направљена је разлика у врсти узбуњивања, на унутрашње, спољашње или узбуњивање јавности. Унутрашње узбуњивање је одређено као откривање информације послодавцу, спољашње, као откривање информације овлашћеном органу, а узбуњивање јавности, откривање информације средствима јавног информисања, путем интернета, на јавним скуповима или на други начин којим се обавештење може учинити доступним јавности.

За послодавца који има више од десет запослених, чланом 16. ст. 1. и 2. Закона утврђена је обавеза у вези унутрашњег узбуњивања, да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања и да га на видном месту, учини доступним сваком радно ангажованом лицу. Поред тога, потребно је да послодавац тај општи акт истакне и на интернет страници ако постоје техничке могућности.  

Општи акт овог суда којим се уређује поступак унутрашњег узбуњивања је Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Врховном касационом суду, који је ступио на снагу 02.12.2015. године.