Повеља интерне ревизије Суда

Повеља интерне ревизије је интерни акт суда у којем су наведени сврха, овлашћења и одговорност интерног ревизора у суду. У Повељи се наводи да је интерни ревизор организационо и функционално независтан у односу на друге организационе јединице суда, са задатком да независно и непристрасно без спољних утицаја, проверава функционисање система одговорности у законском располагању јавним средствима суда, одобреним Буџетом Републике Србије.