Судска власт

Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима. Владавина права се остварује, између осталог, и независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону.
Уређење власти у Републици Србији почива на начелу поделе власти на законодавну, извршну и судску. Однос ове три гране власти заснован је на равнотежи и међусобној контроли. Судска власт је независна.

(Из Устава Републике Србије, чл. 3 и 4)