Годишњи распоред послова

регулисано члановима 35 и 36 Закона о уређењу судова, чл. 45-48 Судског пословника и чланом 48 Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда

Годишњим распоредом послова одређују се судска одељења, број и састав општих и специјализованих већа и судије које их чине, председници одељења односно, већа и судије које ће их замењивати, као и послови судијских помоћника.

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА

Председник Суда утврђује годишњи распоред послова у Суду на Општој седници, по претходно прибављеном мишљењу судија. Годишњи распоред послова за наредну годину утврђује се до 1. децембра текуће године и саопштава на Општој седници.

Судији се годишњим распоредом послова утврђује правна област у којој судија поступа односно одређује врста судијског посла.

Врста судијског посла се не може мењати у току године. Изузетно, због избора новог судије, дужег одсуства судије, знатно повећаног или смањеног прилива предмета у току године по појединим правним областима или упражњеног судијског места, судији може током године бити промењена правна област у којој поступа.

На годишњи распоред послова, судија може изјавити приговор у року од три дана од дана саопштавања на седници свих судија.

О приговору судије у Врховном суду на годишњи распоред послова, одлучује Општа седница.

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА

Председник суда утврђује и годишњи распоред послова судијских помоћника – саветника Врховног суда, по претходно прибављеном мишљењу председника одељења. Годишњим распоредом послова судијски помоћници распоређују се на рад у одељења суда и судска већа и одређују се секретари судских већа.

По претходно прибављеном мишљењу председника одељења у које је саветник суда распоређен, председник суда може одлуком да измени годишњи распоред послова саветника суда.