Стручно усавршавање судија и запослених

Право и обавеза судије на стручно усавршавање и обуку прописана је Законом о судијама.

Право и обавеза сталног стручног усавршавања судија остварује се кроз опште програме сталне обуке, која је у надлежности Правосудне академије.

Обука судија представља организовано стицање и усавршавање практичних и теоријских знања и вештина потребних за независно, односно самостално, стручно и ефикасно вршење њихове функције.