Обраћање странака Суду

Обраћање странака Суду може бити усмено и писмено, у вези примљеног предмета из надлежности Суда, и писмено, у вези притужбе на рад судова или судије и ургенције.

ПРИТУЖБА НА РАД СУДОВА: Одредбом члана 8. Закона о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 и 101/13) и члана 9. Судског пословника („Службени гласник РС“, бр. 110/09, 70/11, 19/12 и 89/13), уређено је право странке и другог учесника у судском поступку на притужбу на рад суда кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход.

У складу са чланом 55. Закона о уређењу судова, по притужбама грађана поступа председник суда.

Уколико се корисник одлучи да притужбу упути председнику суда преко Врховног суда путем електронске поште, у том случају неопходно је да попуни податке према приложеном обрасцу који треба да садржи минимум података за поступање (назив суда, ознаку и број судског предмета и кратак садржај).

Неопходно је да наведени подаци буду достављени на обрасцу који је својеручно потписан од стране подносиоца, скениран и приложен у електронском писму (attachment).

Притужба се може доставити путем email-а на адресу: uprava@vk.sud.rs или путем поште на адресу Врховног суда.

Законитост и правилност судских одлука не могу бити предмет разматрања по притужбама.