Обраћање странака Суду

Обраћање странака Суду може бити усмено и писмено, у вези примљеног предмета из надлежности Суда, и писмено, у вези притужбе на рад судова или судије и ургенције.

ПРИТУЖБА НА РАД СУДОВА: Одредбом члана 56. Закона о уређењу судова и члана 9. Судског пословника, уређено је право странке и другог учесника у судском поступку на притужбу на рад суда кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход.

У складу са чланом 56. Закона о уређењу судова, по притужбама грађана поступа председник суда.

Уколико се корисник одлучи да притужбу упути председнику суда преко Врховног суда путем електронске поште, у том случају неопходно је да попуни податке према приложеном обрасцу који треба да садржи минимум података за поступање (назив суда, ознаку и број судског предмета и кратак садржај).

Неопходно је да наведени подаци буду достављени на обрасцу који је својеручно потписан од стране подносиоца, скениран и приложен у електронском писму (attachment).

Притужба се може доставити путем email-а на адресу: uprava@vrh.sud.rs или путем поште на адресу Врховног суда.

Законитост и правилност судских одлука не могу бити предмет разматрања по притужбама.