Судска надлежност

Судска надлежност одређена је Уставом и законом. Законом је утврђено да суд не може одбити да поступи и одлучи о ствари за коју је надлежан али може да се огласи ненадлежним и у току поступка ако утврди да за решавање спора није надлежан суд него неки други орган. Суд у току целог поступка, по службеној дужности пази да ли решавање спора спада у судску надлежност. Састав суда одређен је законом у односу на надлежност суда и врсту материје у којој се суди.