Уставне и законске одредбе

Положај судија регулисан је Уставом Републике Србије и законом, првенствено Законом о судијама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 116/2008, 58/2009 – Одлука Уставног суда, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – Одлука Уставног суда, 121/2012, 124/2012- Одлука Уставног суда, 101/2013 и 32/2014 – Одлука Уставног суда).

Судија је у вршењу судијске функције независан и потчињен само Уставу и закону. Сваки утицај на судију у вршењу судијске функције је забрањен.

Судија не може бити позван на одговорност за изражено мишљење или гласање приликом доношења судске одлуке, осим ако се ради о кривичном делу кршења закона од стране судије. Судија не може бити лишен слободе у поступку покренутом због кривичног дела учињеног у обављању судијске функције без одобрења Високог савета судства.

Индивидуалну независност судија гарантује Високи савет судства, као орган који има искључиву надлежност да одлучује о коначном избору након избора судија на одређено време, затим о напредовању, одговорности, разрешењу, материјалном положају, сталности, непремостивости, имунитету и едукацији.

Судијска функција је стална. Изузетно, лице које се први пут бира за судију бира се на три године.

Судија има право да врши судијску функцију у суду за који је изабран и само уз своју сагласност може бити премештен или упућен у други суд. У случају укидања суда или претежног дела надлежности суда за који је изабран, судија изузетно може без своје сагласности бити трајно премештен или упућен у други суд, у складу са законом.

Судија не може бити позван на одговорност за изражено мишљење или гласање приликом доношења судске одлуке, осим ако се ради о кривичном делу кршења закона од стране судије. Судија не може бити лишен слободе у поступку покренутом због кривичног дела учињеног у обављању судијске функције без одобрења Високог савета судства.

Судији престаје судијска функција на његов захтев, наступањем законом прописаних услова или разрешењем из законом предвиђених разлога, као и ако не буде изабран на сталну функцију. Одлуку о престанку судијске функције доноси Високи савет судства. Против ове одлуке судија има право жалбе Уставном суду. Изјављена жалба искључује право на подношење Уставне жалбе. Поступак, основи и разлози за престанак судијске функције, као и разлози за разрешење од дужности председника суда, уређују се законом.

Забрањено је политичко деловање судија. Законом се уређује које су друге функције, послови или приватни интереси неспојиви са судијском функцијом. Судије не могу бити чланови политичких странака.