Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Суду

Радна места, потребан број државних службеника на сваком радном месту и услови за рад на сваком радном месту у државном органу одређују се правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, прописано је Законом о државним службеницима, а Законом о уређењу судова да број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у складу са кадровским планом.

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду доноси председник суда, из претходно дату сагласнот министра правде.

Правилником се утврђују: унутрашње организационе јединице, њихов делокруг и међусобни однос; руковођење унутрашњим јединицама; овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица; називи радних места на којима раде државни службеници на положају и описи њихових послова; називи радних места са описом послова и звањем за државне службенике на извршилачким радним местима, односно врсте у које су разврстана радна места намештеника; потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за свако радно место у Врховном касационом суду. 

Послове на радним местима утврђеним Правилником обавља судско особље. Судско особље чине државни службеници и намештеници запослени у суду.