Извештај о раду Суда

Обавеза сачињавања извештаја о раду у судовима установљена је Судским пословником, према којој судови тромесечно, шестомесечно, годишње и трогодишње сачињавају извештаје о раду суда, одељења и судија по прописаној јединственој методологији и достављају их министру, непосредно вишем суду, Врховном суду и Високом савету судства.

Извештаји о раду сачињавају се према посебним обрасцима и упутствима, прописаним Судским пословником и чине његов саставни део. Председник је овлашћен да поред ових извештаја самостално сачињава и друге извештаје.