Одлуке Опште седнице и председника Суда у вези постављења на положај

Радно место секретара Врховног касационог суда одређено је као положај, кога на предлог председника суда поставља Општа седница, прописано је Законом о уређењу судова.

На основу Закона о државним службеницима положаји у судовима одређују се и актом Врховног касационог суда. Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда остали положаји у судовима одређују се и разврставају у посебном акту кога доноси председник Суда.

Државни службеници се постављају на положај на четири године, и по протеку тог времена могу бити поново постављени на исти положај, без конкурса. Државни службеници на положају могу бити разрешени и пре истека рока на који су постављени, под условима утврђеним законом.

У Врховном касационом суду радна места која су положаји, поред радног места секретара суда, су:

  • управитељ суда,
  • интерни ревизор,
  • руководилац Службе председника суда,
  • радно место за нормативне послове и припрему Опште седнице
  • секретар Кривичног одељења,
  • секретар Грађанског одељења,
  • секретар Одељења за заштиту права на суђење у разумном року,
  • руководилац Групе за примену међународних стандарда у области заштите људских права и
  • руководилац Одсека за информационе технологије.

На основу процене обима овлашћења и одговорности које има сваки од положаја, положаји су разврставани у групе и утврђени у Одлуци о одређивању положаја у судовима.