Надлежност и састав судова

НАДЛЕЖНОСТ СУДОВА

Надлежност судова Републике Србије у материји заштите права на суђење у разумном року регулисана је одредбама Закона о заштити права на суђење у разумном року. Поред тога:

Надлежност основног суда

регулисана је Законом о уређењу судова и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

 • Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.
 • Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.
 • Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.
 • Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.
 • Први основни суд у Београду надлежан је за међународну правну помоћ за подручја Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду.

Надлежност вишег суда

регулисана је Законом о уређењу судова и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

Виши суд у првом степену:

 • суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година;
 • суди за кривична дела: против човечности и других добара заштићених међународним правом, против Војске Србије; одавање државне тајне; одавање службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лицем; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвојења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном скупу; примање мита; злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234. став 3. Кривичног законика); злоупотреба у јавним набавкама (члан 234а став 3. Кривичног законика);
 • суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела;
 • одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;
 • одлучује о захтевима за рехабилитацију;
 • одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања;
 • суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије; у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти ако није надлежан други суд; у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду; у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију због повреде забране говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, пропуштања објављивања информације и накнаде штете у вези са објављивањем информације;
 • суди у споровима поводом штрајка; поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом; поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд; поводом матичне евиденције; поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд.

Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова:

 • о мерама за обезбеђење присуства окривљеног;
 • за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година;
 • на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности; у ванпарничним поступцима
 • Виши суд води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја, обезбеђује и пружа помоћ и подршку сведоцима и оштећенима и врши друге послове одређене законом;
 • Одлучује и о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року у вези судског поступка пред основним судом.
 • Само Виши суд у Београду надлежан је да у првом степену одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација у средствима јавног информисања и да суди у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију, због повреде забране говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, пропуштања објављивања информације и накнади штете у вези са објављивањем информације за територију Републике Србије.
 • Виши суд у Београду надлежан је и за спорове о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти за територију Републике Србије.

Надлежност апелационог суда

регулисана је Законом о уређењу судова.

Апелациони суд одлучује о жалбама:

 • на одлуке виших судова;
 • на одлуке основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд;
 • на пресуде основних судова у грађанскоправним споровима, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд.;
 • Апелациони суд одлучује о сукобу надлежности нижих судова са свог подручја ако за одлучивање није надлежан виши суд, о преношењу надлежности основних и виших судова кад су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари и врши друге послове одређене законом;
 • Апелациони судови одржавају заједничке седнице и обавештавају Врховни суд о спорним питањима од значаја за функционисање судова у Републици Србији и уједначавање судске праксе;
 • Апелациони судови одлучују и о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року у вези судског поступка пред вишим судом.

Надлежност Врховног суда

Надлежност привредног суда

регулисана је Законом о уређењу судова и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

Привредни суд поступа у првом степену.

Суди:

 • у споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа, задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти), у споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности привредних субјеката, као и кад је у наведеним споровима једна од странака физичко лице ако је са странком у односу материјалног супарничарства;
 • у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти који настану између субјеката из тачке 1. овог става; у споровима поводом извршења и обезбеђења из надлежности привредних судова, а у споровима поводом одлука изабраних судова само кад су донете у споровима из тачке 1. овог става;
 • у споровима који произлазе из примене Закона о привредним друштвима или примене других прописа о организацији и статусу привредних субјеката, као и у споровима о примени прописа о приватизацији и хартијама од вредности;
 • у споровима о страним улагањима; о бродовима и ваздухопловима, пловидби на мору и унутрашњим водама и споровима у којима се примењују пловидбено и ваздухопловно право, изузев спорова о превозу путника; о заштити фирме; поводом уписа у судски регистар; поводом реорганизације, судске и добровољне ликвидације и стечаја осим спорова за утврђење постојања заснивања и престанка радног односа који су покренути пре отварања стечаја.
 • Привредни суд води поступак за упис у судски регистар правних лица и других субјеката, ако за то није надлежан други орган; води поступак стечаја и реорганизације; одређује и спроводи извршење на основу веродостојних исправа када се односе на лица из става 1. тачка 1. овог члана, одређује и спроводи извршење и обезбеђење одлука привредних судова, а одлука изабраних судова само кад су донете у споровима из става 1. тачка 1. овог члана; одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука донетих у споровима из става 1. тачка 1. овог члана; одређује и спроводи извршење и обезбеђење на бродовима и ваздухопловима; води ванпарничне поступке који произлазе из примене Закона о привредним друштвима.
 • Привредни суд одлучује о привредним преступима и с тим у вези о престанку заштитне мере или правне последице осуде;
 • Привредни суд пружа међународну правну помоћ за питања из своје надлежности и врши и друге послове одређене законом.

Само Привредни суд у Београду надлежан је за спорове о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти за територију Републике Србије.

Надлежност Привредног апелационог суда

регулисана је Законом о уређењу судова.

 • Привредни апелациони суд одлучује о жалбама на одлуке привредних судова и других органа;
 • Привредни апелациони суд одлучује о сукобу надлежности и о преношењу надлежности привредних судова, утврђује правне ставове ради јединствене примене закона из надлежности привредних судова и врши друге послове одређене законом;
 • Одлучује о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року у вези судског поступка пред привредним судом.

Надлежност прекршајног суда

регулисана је Законом о уређењу судова.

Прекршајни суд у првом степену суди у прекршајним поступцима ако није надлежан орган управе, пружа међународну правну помоћ у оквиру своје надлежности и врши друге послове одређене законом.

Надлежност Прекршајног апелационог суда регулисана је Законом о уређењу судова.

 • Прекршајни апелациони суд одлучује о жалбама на одлуке прекршајних судова, о жалбама на одлуке које у прекршајном поступку доносе органи управе, о сукобу и преношењу месне надлежности прекршајних судова и врши друге послове одређене законом;
 • Одлучује о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року у вези судског поступка пред прекршајним судом.

Надлежност Управног суда

регулисана је Законом о уређењу судова.

 • Управни суд суди у управним споровима, када одлучује и о законитости коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интересу, у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита;
 • Управни суд пружа међународну правну помоћ у оквиру своје надлежности и врши и друге послове одређене законом.

САСТАВ СУДА

Састав суда одређен је законом у односу на надлежност суда и врсту материје у којој се суди.

Састав суда у суђењу у грађанској материји у парничном поступку регулисан је Законом о парничном поступку, а у ванпарничном поступку Законом о ванпарничном поступку. За суђење у кривичној материји, састав суда одредио је Законик о кривичном поступку. У управној материји састав суда одређен је Законом о управним споровима.

У грађанској материји, у парницама за решавање спорова насталих поводом повреде права личности и спорова из породичних, радних, привредних, имовинскоправних и других грађанскоправних односа, осим спорова за које је посебним законом прописана друга врста поступка, у првом степену спорове суди веће, осим ако законом није прописано да суди судија појединац.

У парничном поступку, ако веће суди у првом степену, састављено је од једног судије председника већа и двоје судија поротника. Судија појединац има овлашћења председника већа, односно већа, прописана овим законом, у парницама у којима суди.

Судија појединац суди у:

 • имовинскоправним споровима,
 • стамбеним споровима,
 • споровима због сметања државине,
 • споровима о ауторским и сродним правима,
 • споровима о објављивању информације и одговора на информацију,
 • споровима о заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола (топографије полупроводничких производа) и права оплемењивача биљних сорти,
 • споровима због дискриминације,
 • споровима због повреде права личности,
 • споровима поводом избора и разрешења органа правних лица,
 • споровима поводом колективних уговора,
 • потрошачким споровима,
 • споровима поводом штрајка.

Судија појединац спроводи поступак и доноси одлуку у предметима правне помоћи.

У посебним поступцима, у парницама из радних односа и у привредним споровима поступак у првом степену суди судија појединац.

Ако суди у другом степену, по правилу суд одлучује у већу састављеном од троје судија, што се односи и на привредне спорове, када Суд одлучује у другом степену.

Када Врховни суд одлучује у грађанској материји, одлучује у већу састављеном од троје судија.

У ванпарничном поступку, по правилу у првом степену поступа судија појединац, осим у стамбеним стварима у којима се решава о станарском праву или о појединим овлашћењима која чине садржину станарског права првостепени суд одлучује у већу састављеном од једног судије и двојице судија поротника.

У кривичној материји, састав суда у суђењу уредио је Законик о кривичном поступку. У првом степену утврђено је да суди судија појединац за кривична дела за која је прописана новчана казна или казна затвора до осам година.

У предистражном поступку и истрази одлучује судија за претходни поступак. У поступку извршења кривичних санкција и у другим случајевима предвиђеним законом одлучује судија за извршење кривичних санкција.

У првом степену, суд суди у већу:

 • од једног судије и двоје судија-поротника за кривична дела за која је прописана казна затвора преко осам година, а до двадесет година;
 • од двоје судија и троје судија-поротника за кривична дела за која је прописана казна затвора од тридесет до четрдесет година;
 • од троје судија за кривична дела за која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности.

У другом степену суд суди у већу:

 • од троје судија, ако Закоником није другачије одређено;
 • од петоро судија за кривична дела за која је прописана казна затвора од тридесет до четрдесет година и за кривична дела која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности.

У трећем степену суд суди у већу:

 • од троје судија, ако Закоником није другачије одређено;
 • од петоро судија за кривична дела за која је прописана казна затвора од тридесет до четрдесет година и за кривична дела која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности.
 • У већу од троје судија суд одлучује о жалбама против решења судије за претходни поступак и других решења у складу са овим закоником, доноси одлуке ван главног претреса и ставља предлоге у случајевима предвиђеним у овом законику или у другом закону;
 • Ако законом није другачије одређено, суд вишег степена одлучује у већу од троје судија и у другим случајевима;
 • Врховни суд одлучује о захтеву за заштиту законитости у већу од петоро судија.

У управној материји, управни спор решава Управни суд.

Састав суда у управној материји регулисан је Законом о управним споровима. Управни суд одлучује у већу од три судије, осим ако тим законом није другачије одређено.