Хоризонтално и вертикално уједначавање

Ово уједначавање судске праксе односи се на објављивање одлука и њихову размену између судова - хоризонтално и вертикално.

Увођењем новог ЦМС софтвера «Супер-САПС», путем централизоване апликације, биће решено питање размене судских одлука, хоризонтално и вертикално. 

Успостављена је електронска база судских одлука Врховног касационог суда (са одлукама Врховног суда Србије), Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Управног суда и апелационих судова, и то:

-екстерни ниво (www.sudskapraksa.sud.rs), који садржи искључиво анонимизоване одлуке, доступан свим грађанима са јавног интернета,

-интерни ниво Базе (www.sudskeodluke.sud.rs), који садржи и интегралне одлуке, доступан искључиво из правосудне мреже, у коју су унете одлуке обележене дескрипторима и разврстане по гранама права у интерном нивоу базе, и анонимизиране одлуке јавно доступне у екстерном нивоу Базе).

Израђена је јединствена номенклатура законских института за хоризонталну и вертикалну размену и претрагу по оваквој бази - која треба да се користи за вeб-сајт и CMS (АВП, САПС, тј. будући «Супер-САПС»), усвајањем Отворене листе дескриптора, као саставног дела Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама.

Евиденције судске праксе прате одлуке:

1) Европског суда за људска права

2) међународних тела за заштиту људских права,

од значаја за домаћу судску праксу.

Поред тога, успостављена је повезаност или могућност повезивања са постојећим посебним дигиталним (електронским) регистрима, за следеће одлуке:

-базом Правосудне академије (e-Case), у којој се воде све објављене и преведене одлуке Европског суда за људска права у односу на Србију, са којом из електронске базе одлука Врховног касационог суда постоји повезаност путем хиперлинка;    

-Уставног суда Србије-са којом из електронске базе одлука Врховног касационог суда постоји могућност повезивања путем хиперлинка.    

Овим је Врховни касациони суд, у сарадњи са партнерским међународним организацијама и пројектима, одговорио на указивања извештајима Европске комисије из 2019, 2020. и 2021.године о потреби за повезивањем различитих постојећих база података, уз нарочито истакнуту потребу за повезивањем оних база које садрже пресуде Европског суда за људска права, те за проширивањем опсега база судских одлука. 

На овај начин омогућава се, како носиоцима правосудних функција, тако и грађанима и стручној јавности, претрага одлука домаћих судова, које се налазе у вези са одлукама Европског суда за људска права.

Потребно је додатно успоставити и посебне дигиталне (електронске) и аналогне (у папиру) регистре, разврстане по гранама права, за следеће одлуке:

1. Међународних тела које надзиру примену Хашких конвенција

2. Виших судова

3. Одлуке било ког суда који је применио неки међународни инструмент