Унутрашње уређење Суда

Унутрашње уређење и рад суда прописани су Законом о уређењу судова и детаљније, Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда.

Страна "Унутрашња организација и рад Суда" садржи органограм. Кликом на сива поља корисник добија низ информација у вези организације и рада Суда. Дате су разноврсне информације: о правима и обавезама председника суда и пословима које чине судску управу, пословима заменика председника суда и Колегијума, као саветодавног тела председника суда. Информације о судијама овог суда дате су кроз приказ делокруга рада судских одељења и Опште седнице, будући да судије своју функцију врше у судским већима и судским одељењима, и у оквиру Опште седнице.

Преко органограма дате су информације о запосленима и њиховим пословима по организационим јединицама у Суду: у Служби председника суда, Судским одељењима - Кривичном, Грађанском, Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року и Одељењу судске праксе, Секретаријату и Судској писарници, као и о радним местима управитеља суда и интерног ревизора, која су систематизована ван организационих јединица суда.

На страни „Судије и судско особље“  корисник ће добити информацију о томе ко чини суд, да су то судије тог суда и судско особље, судијски помоћници и, државни службеници и намештеници запослени на разним пословима значајним за судску власт.