Судије и судско особље у Суду

СУДИЈЕ

регулисано одредбама Закона о судијама

Број судија за сваки суд одређује Високи савет судства.

Судија остварује права из радног односа у складу са прописима који уређују права из радног односа изабраних лица, ако овим законом није друкчије одређено.

Законом о судијама одређени су општи услови за избор за судију, потребно радно искуство у правној струци за судију одређеног суда и остали услови за избор.

За судију може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит, стекао потребно радно искуство у правној струци и који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.

За судију Врховног касационог суда-Врховног суда, потребно радно искуство у правној струци је дванаест година после положеног правосудног испита.

Остали услови за избор судије су стручност, оспособљеност и достојност.

Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног знања потребног за обављање судијске функције.

Оспособљеност подразумева вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета.

Достојност подразумева моралне особине које судија треба да поседује и понашање у складу са тим особинама.

Моралне особине које судија треба да поседује су: поштење, савесност, правичност, достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама подразумева чување угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној одговорности, одржавање независности и непристрасности, поузданости и достојанства у служби и изван ње и преузимање одговорности за унутрашњу организацију и позитивну слику о судству у јавности.

Критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности прописује Високи савет судства, у складу са законом.
 

СУДСКО ОСОБЉЕ

регулисано Законом о уређењу судова, Законом о државним службеницима, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду

Законом о уређењу судова прописано је да судско особље чине судијски помоћници, судијски приправници и државни службеници и намештеници запослени на административним, техничким, рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним са судску власт.

Број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом, a мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове правосуђа.

Судским пословником прописано је да судско особље обавља послове у суду, у складу са законом, овим пословником и правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места прописано је да судско особље Суда чине државни службеници и намештеници запослени у Суду у разним организационим деловима - унутрашњим јединицама.

Међусобни односи унутрашњих јединица у суду заснивају се на начелима јединства у извршавању послова из надлежности суда, узајамне сарадње, обавештавања и договарања, поштовања права, дужности и одговорности, у складу са законом и актима о раду суда.

У остваривању сарадње и координације рада унутрашњих јединица, одржавају се радни састанци, размењују информације и искуства у обављању послова.

Радна места у Суду разврстана су на радна места државних службеника и намештеника, у складу са одредбама Закона о државним службеницима и Закона о уређењу судова.

У Врховном касационом суду има 64 радна места са укупно 246 извршилаца, од чега су 10 државни службеници на положају, 140 државни службеници на извршилачким радним местима и 96 намештеника.

Послови државних службеника и намештеника у Суду одређују се и разврставају на основу обима овлашћења и одговорности, сложености, самосталности у раду, пословне комуникације и квалификација.

За обављање послова државних службеника на положају одређена су 2 државна службеника у трећој групи положаја и 8 државних службеника у четвртој групи положаја.

За обављање послова државних службеника на извршилачким радним местима одређено је 1 радно место у звању саветника Врховног касационог суда или судског саветника са укупно 64 извршилаца, 11 радних места у звању виши саветник са укупно 12 извршилаца, 10 радних места у звању самостални саветник са укупно 11 извршилаца, 2 радна места у звању саветник са укупно 2 извршиоца, 2 радна места у звању млађи саветник са 2 извршиоца, 4 радна места у звању сарадник са укупно 5 извршиоца и 12 радних места у звању референт са укупно 43 извршиоца.

За обављање пратећих помоћно-техничких послова у Врховном касацином суду одређено је 13 радних места намештеника, од чега 12 радних места намештеника IV врсте са укупно 63 извршиоца и 1 радно место намештеника VI врсте са укупно 33 извршиоца.

Законом о уређењу судова утврђена су звања државних службеника, судијских помоћника који раде у судским одељењима и судским већима. У Врховном касационом суду, ти судијски помоћници имају звање саветника Врховног касационог суда или судског саветника. Звање саветника Врховног касационог суда стиче се  у складу са Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда.

Судијски помоћник са звањем саветника Врховног касационог суда:

 • помаже судији у раду;
 • врши претходну оцену дозвољености правног лека о коме се одлучује у суду;
 • стара се о комплетирању предмета и предлаже већу отклањање евентуалних недостатака у предметима и у вези с тим предузима потребне радње у поступку;
 • израђује нацрте судских одлука и сентенце;
 • учествује у разматрању и обради спорних правних питања;
 • припрема реферате за стручне састанке и саветовања;
 • прегледа у кривичним, грађанско-привредним и управним предметима одлуке судских већа и врши надзор над применом усвојених правних ставова;
 • евидентира случајеве неслагања између судских већа у погледу примене правних ставова и правних схватања изражених у конкретним одлукама;
 • у случају сумње у правилност заузетих правних ставова усвојених у конкретној одлуци, обавештава о томе руководиоца евиденције судске праксе одељења и поступа по његовом налогу;
 • самостално или по упутствима руководиоца судске праксе или председника судског одељења израђује сентенце о заузетим правним ставовима на седници судског одељења и учествује у обради материјала који се односе на правна питања из судске праксе;
 • учествује у припреми материјала за Билтен судске праксе;
 • припрема информације и друге материјале за седницу Одељења судске праксе и стара се о извршењу донетих закључака;
 • прикупља и систематизује правна схватања и начелна правна мишљења;
 • обавља и друге послове по налогу председника одељења, односно председника већа.

Судијски помоћник одређен за секретара већа, поред наведених послова судијског помоћника у већу (израда нацрта судских одлука и сентенци; учествовање у разматрању и обради спорних правних питања и припрема реферата за стручне састанке и саветовања), обавља и следеће послове: помаже председнику већа у припреми и организовању седнице већа; води евиденцију о кретању предмета у већу и о раду већа; прима предмете и друге материјале за веће и прослеђује их судији; сачињава месечни, периодични и годишњи извештај о раду већа; води евиденцију о одсуствовању с посла судија и судијских помоћника у већу и податке о томе доставља државном службенику задуженом за персоналне послове.

Потребни услови за рад на радном месту судијског помоћника са звањем саветника Врховног касационог суда одређени су Правилником о унутрашњем уређењу и раду Врховног касационог суда, односно да је дипломирани правник, да има положен правосудни испит и најмање шест година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.