Пословник о уређењу и раду Суда

Врховни касациони суд има пословник којим се детаљније прописује унутрашње уређење и рад суда, који се објављује у  "Службеном гласнику Републике Србије", прописано је чланом 50 Закона о уређењу судова.

Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда  детаљније се уређује делокруг послова председника, заменика председника суда и Опште седнице. Овим пословником образовани су у Суду: Колегијум, Судска одељења и Служба председника суда и уређена многа друга питања од значаја за унутрашње уређење и рад Суда.

На рад Врховног касационог суда, уколико овим пословником нека питања нису посебно уређена,  примењује се Судски пословник.