Надлежност Суда

Врховни суд, као највиши суд у Републици (члан 32. Закона о уређењу судова),  одлучује о ванредном правном средству изјављеном на одлуку суда  Републике  Србије и у другим стварима одређеним законом.

Врховни суд одлучује о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање није надлежан други суд, као и о преношењу надлежности ако постоје законом прописани разлози.

Врховни суд обезбеђује јединствену судску примену права и једнакост странака у судском поступку, разматра примену закона и другог прописа и рад судова, именује судије Уставног суда, даје мишљење о кандидату за председника и судију Врховног суда, доноси Пословник о раду Врховног суда и врши друге надлежности и послове одређене  законом.

Врховни суд поступа у кривичној, грађанској, управној, прекршајној и материји заштите права на суђење у разумном року:

1. у кривичним предметима:

 • по захтеву за заштиту законитости, 
 • у предметима сукоба надлежности и одређивања надлежности; 

2. у грађанским предметима, у општој и привредној материји: 

 • по ревизији,
 • по захтеву за преиспитивање правноснажне пресуде,
 • по захтеву за понављање поступка, 
 • спорног правног питања,
 • у предметима сукоба надлежности и делегације;

3. у управним предметима:

 • по захтеву за преиспитивање судске одлуке,
 • по захтеву за заштиту законитости у прекршајним предметима,
 • по тужби за понављање управно-судског поступка,
 • у предметима сукоба надлежности;

4. у заштити права на суђење у разумном року:

 • о приговору,
 • о жалби.