Унутрашња организација и рад Суда

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информационе, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно, како би се странкама олакшало обављање послова у суду са што мање трошкова.

Кривично одељење

Одељење за припремни поступак

Грађанско одељење

Одељење за припремни поступак

Одељење за заштиту права на суђење у разумном року

Одељење за припремни поступак

Одељење судске праксе

Служба за финансијско-материјалне послове

Одсек за информационе технологије

Дактилобиро

Одсек за коректуру

Одсек за безбедност

Служба за техничке послове, ППЗ и за безбедност и здравље на раду

Одсек кривичне писарнице

Одсек грађанске писарнице