Кућни ред

регулисано чл. 89-91 Судског пословника

Кућни ред је документ који прописује председник највишег суда у згради коју користе више судова а односи се на начин коришћења радних и других просторија у судској згради, време задржавања у згради, мере потребне за очување безбедности просторија и остале мере потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.

Кућним редом утврђују се обавезе лица која користе просторије суда или се у њима повремено задржавају.

Странке и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају Кућног реда и да не ремете рад суда. У случају кршења Кућног реда од стране странака и других лица у судској згради, правосудна стража може применити мере које су одређене законом и актом о правосудној стражи.

Извод из Кућног реда који се односи на грађане истиче се на видном месту у суду и на други погодан начин.