Билтени судске праксе

Билтен је публикација суда у којој се објављују: правна схватања судских одељења, закључци са саветовања које организује суд, одлуке Европског суда за људска права и других међународних институција од значаја за заштиту људских права и основних слобода, сентенце из одлука судова утврђене на седницама одељења, стручни радови и друга акта од значаја за организацију, уређење и функционисање судова, уређено је чланом 52 став 1 Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда.

Главног и одговорног уредника Билтена суда, као и заменика главног и одговорног уредника и редакцију Билтена председник суда одређује Годишњим распоредом послова.