Придруживање ЕУ

 

Приступање Европској унији је сложен процес који се одвија на неколико међусобно зависних нивоа. С једне стране, то је Процес стабилизације и придруживања, а са друге стране су приступања и преговори. Правне тековине (познате као Aquis communautaire) подељење су у 35 поглавља а преговори о чланству су процес током кога ће се Србија прилагодити правном, економском и друштвеном систему Европске уније.

Досадашња искуства проширења Европске уније су искристалисала поглавља 23 – Правосуђе и основна права и 24 – Правда, слобода и безбедност, као кључна за коначну одлуку о примању нове државе у чланство.

Поглавље 23

Поглавље 23 – Правосуђе и основна права је уведено након шестог таласа проширења Европске уније. Материја о којој се разговара у овом поглављу се односи на правосуђе, основна права, антикорупцијску политику и основна права држављана ЕУ.

У оквиру правосуђа разматрају се мере које имају за циљ да допринесу независности, непристрасности, професионалности и ефикасности правосуђа који су од непроцењиве важности за поверење у правосудни систем. Зато је од велике важности праћење спровођења активности предвиђених раније у Акционом плану за Поглавље 23, а сада у Ревидираном акционом плану за Поглавље 23.

У сарадњи са другим институцијама, укљученим у процес извештавања о спровођењу активности дефинисаних Акционим планом за Поглавље 23, Врховни касациони суд континуирано спроводи активности у оквиру овог поглавља, посебно у делу  који се односи на ефикасност судова. Врховни касациони суд је квартално извештавао о спровођењу активност из Акционог плана за Поглавље 23, учествовао у изради ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 и од друге половине 2020. године наставио да спроводи активности у складу са Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23.

Врховни касациони суд такође учествује у раду Секторске радне групе – сектор правда, с циљем програмирања подршке из  предприступних фондова Европске Уније (ИПА 2019 и ИПА 2020).

Извештаји о спровођењу Ревидираног Акционог плана за поглавље 23

Поглавље 24

Врховни касациони суд такође учествује у Поглављу 24 - Правда, слобода и безбедност које се односи на питања као што су гранична контрола, визе, спољне миграције, азил, полицијска сарадња, борба против организованог криминала и тероризма, сарадња у области дрога, царинска сарадња и правосудна сарадња у кривичним и грађанским ставрима. Једно од најважнијих достигнућа Европске уније било је стварање подручја без унутрашњих граница у којем се грађани слободно крећу, без граничне контроле. Како би држављани ЕУ користили ово право у пуној мери, као и слободу избора у којој ће држави чланици да живе и раде, Европска унија посебну пажњу посвећује овом Поглављу.

Судска сарадња у грађанским и кривичним ставрима подразумева међусобно признавање и извршавање судских одлука међу државама чланицама, достављање докумената, сарадњу приликом прикупљања доказа као и слободан приступ правди када се ради о предметима са прекограничним елементом. Очекује се да се успостави директна комуникација судова у Србији са судовима у земљама Европске уније, без посредовања извршне власти. Све ово захтева усклађивање законодавног и правосудног система.

Ревидирани Акциони план за Поглавље 24 усвојен је у јулу 2020. године. Врховни касациони суд сарађује са надлежним органима у спровођењу појединих активности из овог Акционог плана, посебно у делу који се односи на борбу против организованог криминала и заштиту права жртава.