Уставни и законски оквир о раду Суда

Установљавање нове мреже судова и Врховног касационог суда, као највишег суда у Републици Србији са седиштем у Београду, учињено је још 2006. године Уставом Републике Србије („Сл. гласник РС, број 98/2006), а почетак рада, одређен Уставним законом за спровођење Устава Републике Србије одложен је за рок потребан за усклађивање закона којима се уређује организација и надлежност судова, са Уставом.

Даном почетка примене 01. јануара 2010. године, тада новог Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08 и 104/09), престали су да важе Закон о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 и 46/06) и одредбе чл. 12-20. Закона о судовима („Сл. гласник РС“, бр. 46/91, 60/91 - исправка, 18/92 - исправка, 71/92, 63/01, 42/02, 27/03 и 29/04) а до тада највиши суд, Врховни суд Србије, престао је са радом.

Врховни касациони суд je од 11. маја 2023. године, наставио са радом као Врховни суд, након конституисања Високог савета судства, у складу са Законом о уређењу судова (Сл.Гласник РС број 10/23).