Врсте судова

Уставом Републике Србије прокламовано је да судска власт у Републици Србији припада судовима опште и посебне надлежности и да се не могу оснивати привремени, преки или ванредни судови. Оснивање, организација, надлежност, уређење и састав судова, уређују се законом.

Законом о уређењу судова прописано је да се судови оснивају и укидају законом. Судска власт је јединствена на територији Републике Србије и припада судовима опште и посебне надлежности. Судови опште надлежности су основни, виши, апелациони судови и Врховни суд. Судови посебне надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни судови, Прекршајни апелациони суд и Управни суд.