О Правосудној академији

Циљ оснивања Правосудне академије јесте да допринесе професионалном, независном, непристрасном и ефикасном обављању судијске функције и стручном и ефикасном обављању послова судског особља, организовањем почетне и сталне обуке судија и судског особља. 

Оснивач Академије је Република Србија. Академија се оснива као установа која обавља делатности ради обезбеђивања остваривања права утврђених Законом о правосудној академији.

Академија има својство правног лица. Седиште Академије је у Београду.

Надзор над законитошћу рада Академије врши министарство надлежно за правосуђе.

Делатност Правосудне академије је да:

 • организује и спроводи пријемни испит за почетну обуку;
 • организује и спроводи почетну обуку;
 • организује и спроводи сталну обуку судија и тужилаца;
 • организује и спроводи обуку предавача и ментора;
 • организује и спроводи стручно усавршавање судског и тужилачког особља;
 • успоставља и одржава сарадњу са домаћим, страним и међународним институцијама, организацијама и удружењима, у вези са пословима које обавља;
 • издаје публикације и обавља другу издавачку делатност;
 • обавља истраживачко аналитичке послове и сарађује са научним институцијама;
 • систематски прикупља податке који су од значаја за рад Академије, а нарочито о спровођењу обуке и резултатима обуке и води документационо информациони центар;
 • прикупља и обрађује судску праксу;
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Академије. бројним активностима ван суђења, као и о улози Правосудне академије у усавршавању судија.