Информатор о раду

Обавеза објављивања информатора о раду државних органа и других органа јавне власти регулисана је чланом 39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21).

Информатор о раду је објављен у Јединственом Информационом систему Информатора о раду на веб-сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Ажурирање података објављених у Информатору о раду врши се у складу Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Судским пословником и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа (''Службени гласник РС'', бр. 68/10  и 10/22).