Пракса Европског суда за људска права

Европски суд за људска права је међународни суд са седиштем у Стразбуру. Број судија једнак је броју земаља чланица Савета Европе које су ратификовале Конвенцију о заштити људских права и основних слобода.

Европска конвенција о људским правима је међународни уговор који могу потписати само земље чланице Савета Европе. Конвенција, којом се Суд оснива и која објашњава начин његовог функционисања, садржи листу права и гаранција које признаје свака држава чланица. Конвенцију је, уз протоколе који регулишу истоветну материју, ратификовала и Република Србија.

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) примењује у свом раду Европску конвенцију о људским правима. Задатак Суда је да обезбеди да државе чланице поштују права и гаранције које су дате Конвенцијом. Суд то спроводи кроз разматрање представки (апликација, тужби) поднетих од стране појединаца или понекад, држава. Када се установи да је држава прекршила једно или више права и гарантија, Суд доноси пресуду. Пресуде су обавезујуће а држава на коју се пресуда односи је у обавези да делује у складу са одлуком Суда.

Сектор за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права

База судских пресуда Европског суда за људска права Правосудне академије