Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума o набавци папирне конфекције - ЦЈН бр. 6/2019, Партија 2